Yahoo boy plus kills mother

Yahoo Plus boy kills his mother.

Listen in Yoruba:

Ọmọ Yahoo Plus: Wọn ní kí ń pa ìyá mi, kí ń lè lówó si ni